Hey West Melbourne!

Our neighbourhood is bursting with funky spaces, fantastic tales, and fascinating faces, so let’s really get to know them, and take this love of local to the next level.

Participate West Melbourne is all about celebrating and deepening our connection to place, as well as to each other.

It's an ongoing project where you’re invited to uncover all that is unique and special about this patch of the city. Where we can create new stories with our neighbours, and together look at opportunities to make this neighbourhood the best it can be.

By completing a survey, having a conversation with us, or organising a group activity you can help plan for local improvements and strengthen relationships.

News

Language translation

We want all members of our community, including people who speak various languages, to participate in shaping our neighbourhood. If you need interpreter support, please contact us using the details below.

Other interpreter support: Please call 03 9280 0726.

خطة Participate West Melbourne للمنطقة

تدعو حكومتكم المحلية الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة لإيضاح الأولويات بالنسبة لهذه المنطقة وذلك كجزء من مشروع طويل الأجل.

يمكنكم المساهمة في التخطيط للتحسينات المحلية وتقوية العلاقات بين الجيران من خلال إكمال استطلاع للرأي أو التحدّث معنا أو تنظيم نشاط جماعي.

نرحّب بمشاركة الجميع!

اتصلوا على الرقم 0726 9280 لطلب مترجم شفهي عربي، واطلبوا التكلّم مع Tallia عن هذا المشروع المجتمعي.

웨스트 멜번 네이버후드 계획안에 참여하세요.

여러분의 지방 정부가 장기 프로젝트의 일환으로서 지역 사회 거주민들을 초청해서 이 지역을 위한 우선순위가 무엇인지 설명하고 있습니다.

설문 조사 작성, 저희와의 대화, 그룹 활동 조직 등을 통해서 여러분은 지역 발전을 계획하고 이웃과의 관계를 강화하는 데 도움을 주실 수 있습니다.

모든 분의 참여를 환영합니다!

9280 0726번으로 전화해서 한국어 통역 서비스를 통해, 탈리아 씨와 네이버후드 계획안에 관해 대화하기를 요청하세요

Participate West Melbourne邻里计划

作为长期项目的一部分,地方政府正在请本地居民说说他们认为这个邻里社区有哪些方面需要优先考虑。

通过填写调查表、与我们对话或组织团体活动,您可以帮助我们为本地的改进举措和加强邻里关系进行规划。

我们欢迎每个人参与!

请拨打9280 0726联系普通话口译员,要求与Tallia通话,讨论这个邻里社区项目。

Ka qaybgal mashruuca West Melbourne

Qorshaha Xaafada

Iyada oo qayb ka ah mashruuc muddo dheer ah, Dawlada hoose ayaa ku martiqaadaysa dadka degan agagaaraha si loogu sharxo waxa ay tahay mudnaanta dadka halkaan ku nool.

Adiga oo buuxinaya sahankaan, nala sheekaysanaya annaga, ama qabanqaabinaya xarakaadka kooxda waxaad caawin kartaa qorshaha wanaajinta xaafada iyo adkaynta cilaaqaadka ka dhexeeya deriska.

Waxaanu ku soo dhowaynaynaa in qof walbaa uu door ku yeesho!

Wac 9280 0726 si aad u hesho turjubaan Soomaali ah, kalana hadal Tallia wixii la xiriira mashruuca xaafada.

Participate West Melbourne社區計劃

您的市政府正在進行一項長期計劃,邀請住在這裡的人們來談談這個社區所需的優先事項。

您可以透過填寫意見調查、與我們交談或組織團體活動來協助規劃如何改善社區並加強鄰居之間的關係。

歡迎所有人參與!

請致電9280 0726使用廣東話翻譯服務,要求與Tallia聊聊這個社區計劃。

Tham gia Quy hoạch Khu vực lân cận West Melbourne

Là một phần trong dự án dài hạn, chính quyền địa phương của quý vị đang mời những người sống trong khu vực giải thích các mối ưu tiên cho khu vực lân cận này là gì.

Khi trả lời bản khảo sát, nói chuyện với chúng tôi, hay tổ chức một hoạt động nhóm, quý vị có thể giúp hoạch định cho việc cải thiện địa phương và củng cố các mối quan hệ xóm giềng.

Chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người tham gia!

Hãy gọi số 9280 0726 để gặp thông dịch viên, và yêu cầu nói chuyện với Tallia về dự án khu vực lân cận này.

Contact us

Have questions or want to learn more about the project?