In March 2021 we completed consultation with the community to help inform the future aspirations and plans for the City of Melbourne.

The priorities identified through this consultation period helped shape the draft 10 year Community Vision, which is incorporated in the draft Council Plan 2021–⁠25.

We will also build on existing input from our community through Future Melbourne 2026, and the COVID-19 Reactivation and Recovery Plan.

The Council Plan will be implemented through annual commitments set out in the annual budget, which reflects Council’s decisions on the initiatives to be funded each year.

The final Council Plan 2021–⁠25 was endorsed by Council on Tuesday 29 June 2021.

Read the Council Plan

Consultation closed

News

Timeline

 • Timeline item 1 - complete

  Expressions of Interest for community workshops

  22 February 2021

 • Timeline item 2 - complete

  Community Vision survey ​opens

  1 March 2021

 • Timeline item 3 - complete

  Expressions of Interest for community workshops close​

  10 March 2021

 • Timeline item 4 - complete

  Four community workshops​

  17 to 26 March 2021

 • Timeline item 5 - complete

  Community Vision survey closes​

  28 March 2021

 • Timeline item 6 - complete

  Public release of draft Community Vision, Council Plan, Annual Plan and Budget and Municipal Health and Wellbeing​ Plan for community consultation​

  25 May to 15 June 2021

 • Timeline item 7 - complete

  Council endorses Community Vision, Council Plan, Annual Plan and Budget 21–2​2

  29 June 2021

Community consultation

Feedback we heard on the Community Vision.

Current community aspirations

Last year we listened to you and created these seven aspirations based on what we heard.

Translation support

The City of Melbourne would like to hear from non-English speakers about how we can strengthen the quality of the conversations we have with our community, and why it’s important for everybody to have a say in local projects and decisions.

يودّ مجلس بلدية مدينة ملبورن أن يستمع إلى آراء الأشخاص الذين لا يتحدّثون اللغة الإنجليزية حيال تطلّعاتهم لمستقبل المدينة لتحديث رؤيتنا المجتمعية التي مُدّتها 10 سنوات. أخبرونا برأيكم من خلال الاتصال على الرقم
9280 0720 للتحدّث مع مترجم عربي وموظف في المجلس البلدي.

墨爾本市政廳希望聽到非英語人士對本市未來的展望,以更新我們的十年社區願景。請致電9280 0717,與廣東話口譯員及市政廳人員談話,表達您的意見。

멜번 카운슬은 10개년 지역사회 발전계획을 새롭게 다듬기 위해 멜번시의 미래에 대한 비영어권 출신 주민들의 바램들을 듣고자 합니다. 9280 0726 번으로 전화하셔서 한국어 통역사를 통해 카운슬 직원에게 여러분의 의견을 알려주세요.

墨尔本市政府希望了解非英语背景人士对城市未来的期望,以更新我们的《10年社区愿景》。请致电 9280 0721,与普通话口译员和市政府工作人员谈谈,把您的想法告诉我们。

Golaha Degmada Melbourne waxay jeclaan lahaayeen inay ka maqlaan dadka aan Ingiriiska ku hadlin waxay ka qabaan mustaqbalka magaalada si aan u cusbooneysiino Aragtideena 10-ka sanno ee Bulshada. Noo sheeg waxay kula tahay adoo soo wacaya 92800722 si aad ula hadashid shaqaalaha golaha iyo turjubaan Soomaali ah.

Hội đồng Thành phố Melbourne muốn biết ý kiến của cư dân không nói tiếng Anh về các khát vọng của họ đối với tương lai của thành phố nhằm cập nhật Viễn kiến Cộng đồng 10 năm. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị bằng cách gọi số 9280 0725 để nói chuyện với thông dịch viên tiếng Việt và nhân viên hội đồng thành phố.

Call 9280 0726 to speak with Melbourne City Council interpreters.

Contact us

Have questions or want to learn more about the project?