Making our neighbourhoods the best they can be, now and into the future, is in all our interests. Whether you’re a resident, visitor or worker, your involvement in the thinking, planning and decisions that shape our city is crucial.

The City of Melbourne is committed to fostering a deeper culture of public participation and we’re developing a Community Engagement Policy to support this.

Community consultation was open from 7 January to 3 February 2021.

Consultation closed

News

Timeline

 • Timeline item 1 - complete

  Consult Council and Traditional Owners

  November to December 2020

 • Timeline item 2 - complete

  Targeted stakeholder engagement

  October to December 2020

 • Timeline item 3 - complete

  Community consultation

  7 January to 3 February 2021

 • Timeline item 4 - complete

  Develop draft policy​

  February 2021

 • Timeline item 5 - complete

  Future Melbourne Committee endorses policy

  16 February 2021

 • Timeline item 6 - complete

  Council meeting endorses policy

  23 February 2021

 • Timeline item 7 - complete

  Policy briefings with teams

  March to July 2021

 • Timeline item 8 - complete

  Share findings and actions

  August 2021

 • Timeline item 9 - active

  Policy implementation

  Ongoing

Ideas wall

Read the inspiration we heard for easy and interesting ways people can have their say on Council projects and decisions.

Community consultation

Feedback we heard on the Community Engagement Policy.

Translation support

Melbourne city council would like to hear from non-English speakers about how we can strengthen the quality of the conversations we have with our community, and why it’s important for everybody to have a say in local projects and decisions.

يودّ مجلس بلدية مدينة ملبورن أن يستمع إلى آراء الأشخاص الذي لا يتحدّثون باللغة الإنجليزية حول كيفية تعزيزنا لجودة المحادثات

التي نُجريها مع مجتمعنا، ولماذا من المهم أن يكون للجميع رأي في المشاريع والقرارات المحلية. أخبرونا برأيكم من خلال الاتصال على الرقم 0720 9280 للتحدّث مع مترجم عربي وموظف في المجلس البلدي.

Golaha degaanka ee Melbourne wuxuu jeclaan lahaa inuu wax ka maqlo dadka aan Ingiriiska ku hadlin wixii ku saabsan sidii loo xoojin lahaa tayada wada hadalka aan la leenahay bulshadeena, iyo sababta ay muhiimka u tahay qof walba inuu wax ka yiraahdo go'aamada iyo mashruucyada degaan ka . Noo sheeg waxay kula tahay adoo soo wacaya 9280 0722 si aad ula hadashid shaqaalaha golaha ama turjubaan Soomaali ah.
墨尔本市政府希望听取非英语背景居民对下列问题的意见:如何提高我们与社区对话的质量,为何人人有权对本地项目和决定发表意见是很重要的。请拨打9280 0721与普通话口译员和市政府职员通话,把您的想法告诉我们
墨爾本市政廳希望獲取非英語人士的意見,瞭解我們能如何提升與社區之間的對話質素,以及每個人都有權對當地項目及決策表達意見的重要性。請致電9280 0717,與廣東話口譯員及市政廳人員談話,表達您的意見。

Hội đồng Thành phố Melbourne muốn biết ý kiến của cư dân không nói tiếng Anh về cách chúng tôi có thể tăng cường chất lượng các cuộc đàm thoại với cộng đồng, và về lý do tại sao điều quan trọng là tất cả mọi người đều được đóng góp ý kiến cho các quyết định và dự án tại địa phương. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị bằng cách gọi số 9280 0725 để nói chuyện với thông dịch viên người Việt và nhân viên của hội đồng thành phố.

멜번 카운슬은 지역사회 주민들과 나누는 소통의 질을 높이는 방법과 지역 프로젝트 및 결정 사항들에 대해 모든 주민들이 발언권을 가지는 것이 왜 중요한지에 대해 비영어권 주민들의 의견을 듣고자 합니다. 9280 0726 번으로 전화하셔서 여러분의 의견을 알려주세요. 한국어 통역사를 통해 카운슬 직원과 통화하실 있습니다.

Call 9280 0726 to speak with Melbourne City Council interpreters.